.. Loading ..

Procedura de obținere a subvențiilor – aprobată de Ministerul Finanțelor

May 7, 2020

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a aprobat Regulamentul privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare în contextul situaţiei epidemiologice (COVID-19) (a intrat în vigoare la data de 30.04.2020). 

Dreptul la primirea subvenției au întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, în legătură cu situația creată de pandemia COVID-19.

Dacă, conform deciziilor adoptate, întreprinderea a fost obligată să-şi sisteze total sau parţial activitatea, suma subvenţiei se acordă în mărime de 100% din suma impozitului pe venit şi altor plăţi obligatorii calculate şi achitate aferente plăţilor salariale.

Dacă întreprinderea nu trebuia în mod obligatoriu să-și sisteze activitatea, dar a sistat-o, total sau parţial, i se va acorda o subvenţie în mărime de 60% din suma impozitului pe venit şi altor plăţi obligatorii calculate şi achitate aferente indemnizaţiei/salariului.

Această subvenție se acordă doar pentru indemnizațiile/salariile achitate în perioada șomajului tehnic/staționării pe durata stării de urgență.

Condiția obligatorie pentru obținerea subvenției este depunerea Formei IPC18 pentru perioada de gestiune pentru care se solicită subvenţionare şi achitarea impozitul pe venit şi altor plăţi obligatorii aferente indemnizaţiei/salariului.

Cerere 

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor a fost aprobat modelul de cerere care urmează a fi depus la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.

Cererea se prezintă pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice. Cererea se completează pentru fiecare lună calendaristică separat. 

Cererea se depune după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit şi altor plăţi obligatorii aferente indemnizaţiei/salariului.

Documentele ce urmează a fi anexate:

La cerere trebuie anexate următoarele documente:

– Informația de determinare a subvenţiei (constituie parte componentă a Cererii; se completează conform instrucțiunilor stabilite în Ordinul Ministerului);

– Ordinul angajatorului privind stabilirea şomajului tehnic (conform art.80 din Codul muncii) şi/sau staţionării (conform art.80-1 din Codul muncii) cu reglementarea remunerării salariaţilor; 

– Tabelul de evidenţă a timpului de lucru pentru angajaţii aflaţi în şomaj tehnic/staţionare pentru luna de gestiune pe întreprindere/organizaţie necomercială; 

– Ordinul de plată cu suma totală a salariului/indemnizaţiei transferată pe contul salarial al entităţii pentru luna de gestiune; 

– Documentele de plată (după caz) ce confirmă achitarea impozitului pe venit şi alte plăţi obligatorii în cazul depunerii cererii în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data achitării acestora.

Termenele de examinare și de acordare a subvenției:

Subvenţionarea se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare din data depunerii cererii, dintre care: 

– 3 zile – pentru efectuarea controlului fiscal tematic şi adoptarea deciziei de subvenţionare, 

– 1 zi – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterii acestora spre executare Direcţiei Trezoreriei de Stat;

– 1 zi – pentru efectuarea subvenţionării efective.

Dacă în timpul controlului, se constată abateri ce conduc la imposibilitatea examinării cererii de solicitare a subvenţiei, persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat întocmeşte o notificare. Această notificare trebuie adusă la cunoştinţa solicitantului prin adresa poştală şi/sau prin adresa electronică în care se indică motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi supusă examinării. 

În cazul în care solicitantul se conformează cerinţelor din notificare, acesta poate depune o cerere nouă.

Decizia emisă de către SFS aferent cererii de achitare a subvenţiei sau notificarea emisă privind motivele de neexaminare a cererii, pot fi contestate în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu Titlul V din Codul fiscal.

Textul integral al Ordinului Ministerului Finanțelor prin care a fost aprobat Regulamentul susmenționat (inclusiv formularul de Cerere și Modul de completare a Informaţiei de determinare subvenţiei) poate fi accesat urmand linkul: https://tinyurl.com/y7ddudqq